skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative phosphoproteomics reveal mTORC1 activates de novo pyrimidine synthesis.(REPORTS)(mammalian target of rapamycin)(Report)(Author abstract)

Robitaille, Aaron M. ; Christen, Stefan ; Shimobayashi, Mitsugu ; Cornu, Marion ; Fava, Luca L. ; Moes, Suzette ; Prescianotto - Baschong, Cristina ; Sauer, Uwe ; Jenoe, Paul ; Hall, Michael N.

Science, March 15, 2013, Vol.339(6125), p.1320(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative phosphoproteomics reveal mTORC1 activates de novo pyrimidine synthesis.(REPORTS)(Author abstract)

Robitaille, Aaron M. ; Christen, Stefan ; Shimobayashi, Mitsugu ; Cornu, Marion ; Fava, Luca L. ; Moes, Suzette ; Prescianotto - Baschong, Cristina ; Sauer, Uwe ; Jenoe, Paul ; Hall, Michael N.

Science, March 15, 2013, Vol.339(6125), p.1320(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Quantitative Phosphoproteomics Reveal mTORC1 Activates de Novo Pyrimidine Synthesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Phosphoproteomics Reveal mTORC1 Activates de Novo Pyrimidine Synthesis

Robitaille, A. M. ; Christen, S. ; Shimobayashi, M. ; Cornu, M. ; Fava, L. L. ; Moes, S. ; Prescianotto-Baschong, C. ; Sauer, U. ; Jenoe, P. ; Hall, M. N.

Science, 03/15/2013, Vol.339(6125), pp.1320-1323 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1228771

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative phosphoproteomics reveal mTORC1 activates de novo pyrimidine synthesis

Robitaille, Aaron M ; Christen, Stefan ; Shimobayashi, Mitsugu ; Cornu, Marion ; Fava, Luca L ; Moes, Suzette ; Prescianotto-Baschong, Cristina ; Sauer, Uwe ; Jenoe, Paul ; Hall, Michael N

Science (New York, N.Y.), 15 March 2013, Vol.339(6125), pp.1320-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23429704 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1228771

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...