skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20th anniversary of the medical image analysis journal (MedIA)

Ayache, Nicholas ; Duncan, James

Medical Image Analysis, 10 October 2016, Vol.33, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20th anniversary of the Medical Image Analysis journal (MedIA)

Medical Image Analysis, 2016, Vol.33, p.1(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1361-8415 ; DOI: 10.1016/j.media.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

3
20th anniversary of the Medical Image Analysis journal (MedIA)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20th anniversary of the Medical Image Analysis journal (MedIA)

Medical Image Analysis, 10/2016, Vol.33, C, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13618415 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20th anniversary of the Medical Image Analysis journal (MedIA)

Medical image analysis, October 2016, Vol.33, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1361-8423 ; PMID: 27503079 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.media.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

20th anniversary of the Medical Image Analysis journal (MedIA)

Medical Image Analysis, October 2016, Vol.33, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1361-8415 ; E-ISSN: 1361-8423 ; DOI: 10.1016/j.media.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...