skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder

Güneş, Serkan ; Ekinci, Özalp ; Ekinci, Nuran ; Toros, Fevziye

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017, Vol.47(2), pp.520-521 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2943-x

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder

Güneş, Serkan ; Ekinci, Özalp ; Ekinci, Nuran ; Toros, Fevziye

Journal of autism and developmental disorders, February 2017, Vol.47(2), pp.520-521 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3432 ; PMID: 27878741 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2943-x

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder.(Letter to the Editor)(Letter to the editor)

Gunes, Serkan ; Ekinci, Ozalp ; Ekinci, Nuran ; Toros, Fevziye

Journal of Autism and Developmental Disorders, Feb, 2017, Vol.47(2), p.520(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-3257 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2943-x

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder.(Letter to the Editor)(Letter to the editor)

Gunes, Serkan ; Ekinci, Ozalp ; Ekinci, Nuran ; Toros, Fevziye

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017, Vol.47(2), p.520(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-3257 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2943-x

Truy cập trực tuyến

5
Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder

Güneş, Serkan ; Ekinci, Özalp ; Ekinci, Nuran ; Toros, Fevziye

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2/2017, Vol.47(2), pp.520-521 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10803-016-2943-x

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence of 9p Deletion Syndrome and Autism Spectrum Disorder

Günes, Serkan ; Ekinci, Özalp ; Ekinci, Nuran ; Toros, Fevziye

Journal of autism and developmental disorders, February 2017, Vol.47(2), p.520 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-016-2943-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...