skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges

Inayat, Irum ; Salim, Siti Salwah ; Marczak, Sabrina ; Daneva, Maya ; Shamshirband, Shahaboddin

Computers in Human Behavior, October 2015, Vol.51, pp.915-929 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.10.046

Toàn văn sẵn có

2
A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges

Inayat, Irum ; Salim, Siti Salwah ; Marczak, Sabrina ; Daneva, Maya ; Shamshirband, Shahaboddin

Computers in Human Behavior, 10/2015, Vol.51, PB, pp.915-929 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.046

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...