skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and House Prices in the UK.(Report)

Sa, Filipa

Economic Journal, 2015, Vol.125(587), p.1393(32) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0013-0133

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and House Prices in the UK

Sá, Filipa

The Economic Journal, Sep 2015, Vol.125(587), p.1393 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00130133

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and House Prices in the UK

Sá, Filipa

Economic Journal, September 2015, Vol.125(587), pp.1393-1424 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12158

Toàn văn không sẵn có

4
Immigration and House Prices in the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and House Prices in the UK

Sá, Filipa

The Economic Journal, 09/2015, Vol.125(587), pp.1393-1424 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12158

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and house prices in the UK

Sá, Filipa

The economic journal : the journal of the Royal Economic Society, 2015, Vol.125(587), pp. 1393-1424 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1468-0297

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...