skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing.(Metals)

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. Z. ; Lavernia, E. J.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), p.13173(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

3
Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. Z. ; Lavernia, E. J.

Journal of Materials Science, 9/2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...