skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2017 plasma roadmap: low temperature plasma science and technology

Adamovich, I ; Baalrud, S D ; Bogaerts, A ; Bruggeman, P J ; Cappelli, M ; Colombo, V ; Czarnetzki, U ; Ebert, U ; Eden, J G ; Favia, P ; Graves, D B ; Hamaguchi, S ; Hieftje, G ; Hori, M ; Kaganovich, I D ; Kortshagen, U ; Kushner, M J ; Mason, N J ; Mazouffre, S ; Thagard, S Mededovic ; Metelmann, H-R ; Mizuno, A ; Moreau, E ; Murphy, A B ; Niemira, B A ; Oehrlein, G S ; Petrovic, Z Lj ; Pitchford, L C ; Pu, Y-K ; Rauf, S ; Sakai, O ; Samukawa, S ; Starikovskaia, S ; Tennyson, J ; Terashima, K ; Turner, M M ; Van De Sanden, M C M ; Vardelle, A

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50(32), p.323001 (46pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa76f5

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2017 Plasma Roadmap: Low temperature plasma science and technology

Adamovich, I ; Baalrud, S D ; Bogaerts, A ; Bruggeman, P J ; Cappelli, M ; Colombo, V ; Czarnetzki, U ; Ebert, U ; Eden, J G ; Favia, P ; Graves, D B ; Hamaguchi, S ; Hieftje, G ; Hori, M ; Kaganovich, I D ; Kortshagen, U ; Kushner, M.J ; Mason, N J ; Mazouffre, S ; Mededovic Thagard, S ; Metelmann, H-R ; Mizuno, A ; Moreau, E ; Murphy, A B ; Niemira, B A ; Oehrlein, G S ; Petrovic, Z Lj ; Pitchford, L C ; Pu, Y-K ; Rauf, S ; Sakai, O ; Samukawa, S ; Starikovskaia, Svetlana ; Tennyson, J ; Terashima, K ; Turner, M.M ; Sanden, M C M Van de ; Vardelle, A

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa76f5

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2017 plasma roadmap: low temperature plasma science and technology

Adamovich, I. ; Baalrud, S.D. ; Bogaerts, A. ; Bruggeman, P.J. ; Cappelli, M. ; Colombo, V. ; Czarnetzki, U. ; Ebert, U. ; Eden, J.G. ; Favia, P. ; Graves, D.B. ; Hamaguchi, S. ; Hieftje, G. ; Hori, M. ; Kaganovich, I.D. ; Kortshagen, U. ; Kushner, M.J. ; Mason, N.J. ; Mazouffre, S. ; Thagard, S.M. ; Metelmann, H.R. ; Mizuno, A. ; Moreau, P.-E. ; Murphy, A.B. ; Niemira, B.A. ; Oehrlein, G.S. ; Petrovic, Z.L. ; Pitchford, L.C. ; Pu, Y.K. ; Rauf, S. ; Sakai, O. ; Samukawa, S. ; Starikovskaia, S. ; Tennyson, J. ; Terashima, K. ; Turner, M.M. ; Van De Sanden, M.C.M. ; Vardelle, A.; Elementary Processes in Gas Discharges ; Plasma & Materials Processing

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0022-3727

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...