skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Ranwez, Sylvie (Editor)

Journal of biomedical informatics, 15 April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: a study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of biomedical informatics, April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-0480 ; PMID: 24269894 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Truy cập trực tuyến

3
A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of Biomedical Informatics, 04/2014, Vol.48, C, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15320464 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2013.11.006

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of Biomedical Informatics, April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...