skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers versus Humanity: Do we compete?: The technological singularity (Ubiquity symposium)

Greenfeld, Liah ; Simes, Mark

Ubiquity, 24 November 2014, Vol.2014(November), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1530-2180 ; DOI: 10.1145/2667647

Toàn văn sẵn có

2
Computers versus Humanity: Do we compete?: The technological singularity (Ubiquity symposium)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers versus Humanity: Do we compete?: The technological singularity (Ubiquity symposium)

Greenfeld, Liah ; Simes, Mark

Ubiquity, 11/24/2014, Vol.2014(November), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

E-ISSN: 15302180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2667647

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...