skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Epistemic Communities Drive International Regimes: The Case of Minority Rights in Europe

J. Galbreath, David ; Mcevoy, Joanne

Revue d'integration europeenne= Journal of european integration, 2013, Vol.35(2), pp.169-186 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 0703-6337

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Epistemic Communities Drive International Regimes: The Case of Minority Rights in Europe

Galbreath, David J. ; Mcevoy, Joanne

Journal of European Integration, 01 February 2013, Vol.35(2), p.169-186 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0703-6337 ; E-ISSN: 1477-2280 ; DOI: 10.1080/07036337.2012.692117

Toàn văn không sẵn có

3
How Epistemic Communities Drive International Regimes: The Case of Minority Rights in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Epistemic Communities Drive International Regimes: The Case of Minority Rights in Europe

Galbreath, David J. ; Mcevoy, Joanne

Journal of European Integration, 02/2013, Vol.35(2), pp.169-186 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0703-6337 ; E-ISSN: 1477-2280 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07036337.2012.692117

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...