skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the biological treatment or membrane separation reduce the antibiotic resistance genes from swine wastewater through a sequencing-batch membrane bioreactor treatment process.(Report)

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environment International, 2018, Vol.118, p.274 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0160-4120 ; DOI: 10.1016/j.envint.2018.06.008

Toàn văn sẵn có

2
Does the biological treatment or membrane separation reduce the antibiotic resistance genes from swine wastewater through a sequencing-batch membrane bioreactor treatment process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the biological treatment or membrane separation reduce the antibiotic resistance genes from swine wastewater through a sequencing-batch membrane bioreactor treatment process

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environment International, 09/2018, Vol.118, C, pp.274-281 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01604120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2018.06.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the biological treatment or membrane separation reduce the antibiotic resistance genes from swine wastewater through a sequencing-batch membrane bioreactor treatment process

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environment international, September 2018, Vol.118, pp.274-281 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6750 ; PMID: 29906721 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envint.2018.06.008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the biological treatment or membrane separation reduce the antibiotic resistance genes from swine wastewater through a sequencing-batch membrane bioreactor treatment process

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environment International, September 2018, Vol.118, pp.274-281 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750 ; DOI: 10.1016/j.envint.2018.06.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...