skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coquetry and correspondence in revolutionary-era Connecticut: reading Elizabeth Whitman's letters.(depiction in Hannah Webster Foster's 'The Coquette')(Critical essay)

Waterman, Bryan

Early American Literature, Fall, 2011, Vol.46(3), p.541(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-8163

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coquetry and correspondence in revolutionary-era Connecticut: reading Elizabeth Whitman's letters.(depiction in Hannah Webster Foster's 'The Coquette')(Critical essay)

Waterman, Bryan

Early American Literature, Fall, 2011, Vol.46(3), p.541(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-8163

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coquetry and Correspondence in Revolutionary-Era Connecticut: Reading Elizabeth Whitman's Letters

Waterman, Bryan

Early American Literature, 1 January 2011, Vol.46(3), pp.541-563 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00128163

Toàn văn sẵn có

4
Coquetry and Correspondence in Revolutionary-Era Connecticut: Reading Elizabeth Whitman’s Letters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coquetry and Correspondence in Revolutionary-Era Connecticut: Reading Elizabeth Whitman’s Letters

Waterman, Bryan

Early American Literature, 2011, Vol.46(3), pp.541-563 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1534-147X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/eal.2011.0027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...