skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analisis de las competencias adquiridas en los estudios de Direccion de Empresas y su grado de aplicacion en las practicas en empresas

Montoro - Sanchez, Maria Angeles ; Mora - Valentin, Eva Maria ; Ortiz - De - Urbina - Criado, Marta

Revista Complutense de Educacion, Jan, 2012, Vol.23(1), p.241(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1130-2496

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...