skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons

Tabet, Ricardos ; Moutin, Enora ; Becker, Jérôme A J ; Heintz, Dimitri ; Fouillen, Laetitia ; Flatter, Eric ; Krężel, Wojciech ; Alunni, Violaine ; Koebel, Pascale ; Dembélé, Doulaye ; Tassone, Flora ; Bardoni, Barbara ; Mandel, Jean-Louis ; Vitale

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 June 2016, Vol.113(26), pp.E3619-28 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27233938 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1522631113

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons.(BIOCHEMISTRY)(Report)

Tabet, Ricardos ; Moutin, Enora ; Becker, Jerome A.J. ; Heintz, Dimitri ; Fouillen, Laetitia ; Flatter, Eric ; Krezel, Wojciech ; Alunni, Violaine ; Koebel, Pascale ; Dembele, Doulaye ; Tassone, Flora ; Bardoni, Barbara ; Mandel, Jean-Louis ; Vitale, Nicolas ; Muller, Dominique ; Le Merrer, Julie ; Moine, Herve

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 28, 2016, Vol.113(26), p.E3619 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1522631113

Toàn văn sẵn có

3
Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons

Tabet, Ricardos ; Moutin, Enora ; Becker, Jérôme A. J. ; Heintz, Dimitri ; Fouillen, Laetitia ; Flatter, Eric ; Krężel, Wojciech ; Alunni, Violaine ; Koebel, Pascale ; Dembélé, Doulaye ; Tassone, Flora ; Bardoni, Barbara ; Mandel, Jean-Louis ; Vitale

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/28/2016, Vol.113(26), pp.E3619-E3628 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1522631113

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X mental retardation protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons

Tabet, R ; Moutin, E ; Becker, J.A.J ; Heintz, D ; Fouillen, L ; Flatter, E ; Krezel, W ; Alunni, V ; Koebel, P ; Dembélé, D ; Tassone, F ; Bardoni, B ; Mandel, J.L ; Vitale, N ; Muller, D ; Le Merrer, J ; Moine, H; Thiriet, Lydie (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, Vol.113(26), pp.E3619-28 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons

Tabet, Ricardos ; Moutin, Enora ; Becker, Jérôme ; Heintz, Dimitri ; Fouillen, Laetitia ; Flatter, Eric ; Krężel, Wojciech ; Alunni, Violaine ; Koebel, Pascale ; Dembélé, Doulaye ; Tassone, Flora ; Bardoni, Barbara ; Mandel, Jean-Louis ; Vitale, Nicolas; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, Vol.113(26), pp.E3619-E3628 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1522631113

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons

Tabet, Ricardos ; Moutin, Enora ; Becker, Jerome ; Heintz, Dimitri ; Fouillen, Laetitia ; Flatter, Eric ; Krezel, Wojciech ; Alunni, Violaine ; Koebel, Pascale ; Dembele, Doulaye ; Tassone, Flora ; Bardoni, Barbara ; Mandel, Jean-Louis ; Vitale, Nicolas ; Muller, Dominique ; Le Merrer, Julie ; Moine, Herve; Rege, Adeline (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 27 May 2016, Vol.113(26), pp.E3619-E3628 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1522631113

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...