skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Birth and growth of a granular jet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth and growth of a granular jet

Royer, John R. ; Corwin, Eric I. ; Conyers, Bryan ; Flior, Andrew ; Rivers, Mark L. ; Eng, Peter J. ; Jaeger, Heinrich M.

Physical Review E, 7/2008, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

American Physical Society (APS) (via CrossRef)

ISSN: 1539-3755 ; E-ISSN: 1550-2376 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.78.011305

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth and growth of a granular jet

Royer, John R ; Corwin, Eric I ; Conyers, Bryan ; Flior, Andrew ; Rivers, Mark L ; Eng, Peter J ; Jaeger, Heinrich M

Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, July 2008, Vol.78(1 Pt 1), pp.011305 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1539-3755 ; PMID: 18763946 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth and growth of a granular jet

Royer, J.R ; Corwin, E.I ; Conyers, B ; Flior, A ; Rivers, M.L ; Eng, P.J ; Jaeger, H.M; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Phys. Rev. E, 08 October 2008, Vol.78(2008) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1103/PhysRevE.78.011305

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...