skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of health-related quality of life for residents of U.S. counties with and without coal mining

Zullig, Keith J ; Hendryx, Michael

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125(4), pp.548-55 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20597455 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of health-related quality of life for residents of U.S. counties with and without coal mining.(Research Articles)(Clinical report)

Zullig, Keith J. ; Hendryx, Michael

Public Health Reports, July-August, 2010, Vol.125(4), p.548 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3549

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative analysis of health-related quality of life for residents of U.S. counties with and without coal mining.(Research Articles)(Clinical report)

Zullig, Keith J. ; Hendryx, Michael

Public Health Reports, July-August, 2010, Vol.125(4), p.548 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0033-3549

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of Health-Related Quality of Life for Residents of U.S. Counties with and without Coal Mining

Zullig, Keith J ; Hendryx, Michael

Public Health Reports, July 2010, Vol.125(4), pp.548-555 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0033-3549 ; E-ISSN: 1468-2877 ; DOI: 10.1177/003335491012500410

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...