skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Outcome of Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic Stenosis in 3 Age Groups (≤70; 71 to 80, and ≥81 Years)

Regev, Ehud ; Finkelstein, Ariel ; Assali, Abid ; Barbash, Israel ; Fefer, Paul ; Ben-Shoshan, Jeremy ; Orvin, Katia ; Konigstein, Maayan ; Guetta, Victor ; Kornowski, Ran ; Segev, Amit

The American Journal of Cardiology, 01 November 2017, Vol.120(9), pp.1607-1611 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Outcome of Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic Stenosis in 3 Age Groups ([less than or equal to]70; 71 to 80, and [greater than or equal to]81 Years)

American Journal of Cardiology, Nov 1, 2017, Vol.120(9), p.1607(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9149 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.060

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Outcome of Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic Stenosis in 3 Age Groups ([less than or equal to]70; 71 to 80, and [greater than or equal to]81 Years)

Regev, Ehud ; Finkelstein, Ariel ; Assali, Abid ; Barbash, Israel ; Fefer, Paul ; Ben-Shoshan, Jeremy ; Orvin, Katia ; Konigstein, Maayan ; Guetta, Victor ; Kornowski, Ran ; Segev, Amit

American Journal of Cardiology, Nov 1, 2017, Vol.120(9), p.1607 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9149 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.060

Toàn văn sẵn có

4
Comparison of Outcome of Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic Stenosis in 3 Age Groups (≤70; 71 to 80, and ≥81 Years)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Outcome of Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic Stenosis in 3 Age Groups (≤70; 71 to 80, and ≥81 Years)

Regev, Ehud ; Finkelstein, Ariel ; Assali, Abid ; Barbash, Israel ; Fefer, Paul ; Ben-Shoshan, Jeremy ; Orvin, Katia ; Konigstein, Maayan ; Guetta, Victor ; Kornowski, Ran ; Segev, Amit

The American Journal of Cardiology, 11/2017, Vol.120(9), pp.1607-1611 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2017.07.060

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Outcome of Transcatheter Aortic Valve Implantation for Severe Aortic Stenosis in 3 Age Groups (≤70; 71 to 80, and ≥81 Years)

Regev, Ehud ; Finkelstein, Ariel ; Assali, Abid ; Barbash, Israel ; Fefer, Paul ; Ben-Shoshan, Jeremy ; Orvin, Katia ; Konigstein, Maayan ; Guetta, Victor ; Kornowski, Ran ; Segev, Amit

The American journal of cardiology, 01 November 2017, Vol.120(9), pp.1607-1611 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1913 ; PMID: 28888407 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.060

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...