skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Patient-Centered User Interface for Access Decisions about EHR Data: Implications from Patient Interviews.(Report)

Caine, Kelly ; Kohn, Spencer ; Lawrence, Carrie ; Hanania, Rima ; Meslin, Eric M. ; Tierney, William M.

Journal of General Internal Medicine, Jan, 2015, Vol.30(1), p.7(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734 ; DOI: 10.1007/s11606-014-3049-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Patient-Centered User Interface for Access Decisions about EHR Data: Implications from Patient Interviews.(Report)

Caine, Kelly ; Kohn, Spencer ; Lawrence, Carrie ; Hanania, Rima ; Meslin, Eric M. ; Tierney, William M.

Journal of General Internal Medicine, Jan, 2015, Vol.30(1), p.7(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0884-8734

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Patient-Centered User Interface for Access Decisions about EHR Data: Implications from Patient Interviews

Caine, Kelly ; Kohn, Spencer ; Lawrence, Carrie ; Hanania, Rima ; Meslin, Eric ; Tierney, William

Journal of General Internal Medicine, 2015, Vol.30(Supplement 1), pp.7-16 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-3049-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a patient-centered user interface for access decisions about EHR data: implications from patient interviews

Caine, Kelly ; Kohn, Spencer ; Lawrence, Carrie ; Hanania, Rima ; Meslin, Eric M ; Tierney, William M

Journal of general internal medicine, January 2015, Vol.30 Suppl 1, pp.S7-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 25480719 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-014-3049-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...