skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNAbrowse: RNA-Seq De Novo Assembly Results Browser

Mariette, Jérôme ; Noirot, Céline ; Nabihoudine, Ibounyamine ; Bardou, Philippe ; Hoede, Claire ; Djari, Anis ; Cabau, Cédric ; Klopp, Christophe

PLoS One, May 2014, Vol.9(5), p.e96821 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096821

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNAbrowse: RNA-Seq de novo assembly results browser

Mariette, Jérôme ; Noirot, Céline ; Nabihoudine, Ibounyamine ; Bardou, Philippe ; Hoede, Claire ; Djari, Anis ; Cabau, Cédric ; Klopp, Christophe

PloS one, 2014, Vol.9(5), pp.e96821 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24823498 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096821

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNAbrowse: RNA-Seq De Novo Assembly Results Browser

Mariette, Jérôme ; Noirot, Céline ; Nabihoudine, Ibounyamine ; Bardou, Philippe ; Hoede, Claire ; Djari, Anis ; Cabau, Cédric ; Klopp, Christophe; Jordan, I. King (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096821 ; PMCID: 4019526 ; PMID: 24823498

Toàn văn sẵn có

4
RNAbrowse: RNA-Seq De Novo Assembly Results Browser
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNAbrowse: RNA-Seq De Novo Assembly Results Browser

Mariette, Jérôme ; Noirot, Céline ; Nabihoudine, Ibounyamine ; Bardou, Philippe ; Hoede, Claire ; Djari, Anis ; Cabau, Cédric ; Klopp, Christophe; Jordan, I. King

PLoS ONE, 5/13/2014, Vol.9(5), p.e96821 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0096821

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNAbrowse: RNA-Seq de novo assembly results browser.

Mariette , Jérôme ; Noirot , Celine ; Nabihoudine , Ibouniyamine ; Bardou , Philippe ; Hoede , Claire ; Djari , Anis ; Cabau , Cédric ; Klopp , Christophe

http://www.plosone.org/, 2014 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

DOI: 10.1371/journal.pone.0096821

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNAbrowse: RNA-Seq de novo assembly results browser

Jérôme Mariette ; Céline Noirot ; Ibounyamine Nabihoudine ; Philippe Bardou ; Claire Hoede ; Anis Djari ; Cédric Cabau ; Christophe Klopp

PLoS ONE, Vol.9(5), p.e96821 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096821

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...