skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user interfaces for energy-efficient semantically enabled smart homes

Fensel, Anna ; Kumar, Vikash ; Tomic, Slobodanka

Energy Efficiency, 2014, Vol.7(4), pp.655-675 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1570-646X ; E-ISSN: 1570-6478 ; DOI: 10.1007/s12053-013-9246-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user interfaces for energy-efficient semantically enabled smart homes

Fensel, Anna ; Kumar, Vikash ; Tomic, Slobodanka

Energy Efficiency, Aug 2014, Vol.7(4), pp.655-675 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1570646X ; DOI: 10.1007/s12053-013-9246-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...