skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unadapted: Warner Bros. reads Zora Neale Hurston.(Zora Neale Hurston)(Critical essay)

Binggeli, Elizabeth

Cinema Journal, Spring, 2009, Vol.48(3), p.1(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7101

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unadapted: Warner Bros. reads Zora Neale Hurston.(Zora Neale Hurston)(Critical essay)

Binggeli, Elizabeth

Cinema Journal, Spring, 2009, Vol.48(3), p.1(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-7101

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unadapted: Warner Bros. Reads Zora Neale Hurston

Binggeli, Elizabeth

Cinema Journal, Spring 2009, Vol.48(3), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00097101 ; E-ISSN: 15272087

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unadapted: Warner Bros. Reads Zora Neale Hurston

Binggeli, Elizabeth

Cinema Journal, 1 April 2009, Vol.48(3), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00097101 ; E-ISSN: 15272087

Toàn văn sẵn có

5
The Unadapted: Warner Bros. Reads Zora Neale Hurston
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Unadapted: Warner Bros. Reads Zora Neale Hurston

Elizabeth Binggeli

Cinema Journal, 2009, Vol.48(3), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1527-2087 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cj.0.0109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...