skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The natural order of events: How speakers of different languages represent events nonverbally
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural order of events: How speakers of different languages represent events nonverbally

Goldin-Meadow, S. ; So, W. C. ; Ozyurek, A. ; Mylander, C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/08/2008, Vol.105(27), pp.9163-9168 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0710060105

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural order of events: how speakers of different languages represent events nonverbally.(PSYCHOLOGY)(Author abstract)

Goldin - Meadow, Susan ; So, Wing Chee ; Ozyurek, Asli ; Mylander, Carolyn

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 8, 2008, Vol.105(27), p.9163(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

natural order of events: How speakers of different languages represent events nonverbally

Goldin-Meadow , Susan ; So , Wing Chee ; Özyürek , Aslı ; Mylander , Carolyn

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, Vol.105(27), pp.9163-9168 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The natural order of events: how speakers of different languages represent events nonverbally

Goldin-Meadow, Susan ; So, Wing Chee ; Ozyürek, Asli ; Mylander, Carolyn

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 July 2008, Vol.105(27), pp.9163-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 18599445 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0710060105

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...