skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Khousa, Eman ; Atif, Yacine

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(3), pp.601-616 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Khousa, Eman Abu ; Atif, Yacine

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(3), p.601(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1868-5137 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Abu Khousa, Eman ; Atif, Yacine; Distribuerade realtidssystem (DRTS), Distributed Real-Time Systems, Institutionen för informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi ; Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol. 9(3), pp. 601-616 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1868-5137 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn không sẵn có

4
Social network analysis to influence career development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Khousa, Eman Abu ; Atif, Yacine

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 6/2018, Vol.9(3), pp.601-616 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Abu Khousa, Eman ; Atif, Yacine

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(3), pp.601-616 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1868-5137 ; ISSN: 1868-5137 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...