skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galectin-1 suppresses methamphetamine induced neuroinflammation in human brain microvascular endothelial cells: Neuroprotective role in maintaining blood brain barrier integrity

Parikh, Neil U. ; Aalinkeel, R. ; Reynolds, J.L. ; Nair, B.B. ; Sykes, D.E. ; Mammen, M.J. ; Schwartz, S.A. ; Mahajan, S.D.

Brain Research, Oct 22, 2015, Vol.1624, p.175(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-8993 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2015.07.033

Toàn văn sẵn có

2
Galectin-1 suppresses methamphetamine induced neuroinflammation in human brain microvascular endothelial cells: Neuroprotective role in maintaining blood brain barrier integrity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galectin-1 suppresses methamphetamine induced neuroinflammation in human brain microvascular endothelial cells: Neuroprotective role in maintaining blood brain barrier integrity

Parikh, Neil U. ; Aalinkeel, R. ; Reynolds, J.L. ; Nair, B.B. ; Sykes, D.E. ; Mammen, M.J. ; Schwartz, S.A. ; Mahajan, S.D.

Brain Research, 10/2015, Vol.1624, C, pp.175-187 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00068993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2015.07.033

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galectin-1 suppresses methamphetamine induced neuroinflammation in human brain microvascular endothelial cells: Neuroprotective role in maintaining blood brain barrier integrity

Parikh, Neil U ; Aalinkeel, R ; Reynolds, J.L ; Nair, B.B ; Sykes, D.E ; Mammen, M.J ; Schwartz, S.A ; Mahajan, S.D

Brain Research, 22 October 2015, Vol.1624, pp.175-187 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2015.07.033

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galectin-1 suppresses methamphetamine induced neuroinflammation in human brain microvascular endothelial cells: Neuroprotective role in maintaining blood brain barrier integrity

Parikh, Neil U ; Aalinkeel, R ; Reynolds, J L ; Nair, B B ; Sykes, D E ; Mammen, M J ; Schwartz, S A ; Mahajan, S D

Brain research, 22 October 2015, Vol.1624, pp.175-187 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-6240 ; PMID: 26236024 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2015.07.033

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...