skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Designing reality-based interfaces for experiential bio-design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci L. ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 8/2014, Vol.18(6), pp.1515-1532 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), pp.1515-1532 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...