skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iminothioindoxyl as a molecular photoswitch with 100 nm band separation in the visible range

Hoorens, Mark ; Laurent, Adèle ; Fanetti, Samuele ; Slappendel, Laura ; Hilbers, Michiel ; Feringa, Ben ; Buma, Wybren ; Szymanski, Wiktor

Nature Communications, Jun 2019, Vol.10, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-10251-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iminothioindoxyl as a molecular photoswitch with 100 nm band separation in the visible range

Hoorens, Mark W. H ; Medved’, Miroslav ; Laurent, Adèle D ; Di Donato, Mariangela ; Fanetti, Samuele ; Slappendel, Laura ; Hilbers, Michiel ; Feringa, Ben L ; Jan Buma, Wybren ; Szymanski, Wiktor

Nature Communications, 2019, Vol.10 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-10251-8 ; PMCID: 6546742 ; PMID: 31160552

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iminothioindoxyl as a molecular photoswitch with 100 nm band separation in the visible range

Hoorens, Mark W H ; Medved', Miroslav ; Laurent, Adèle D ; Di Donato, Mariangela ; Fanetti, Samuele ; Slappendel, Laura ; Hilbers, Michiel ; Feringa, Ben L ; Jan Buma, Wybren ; Szymanski, Wiktor

Nature communications, 03 June 2019, Vol.10(1), pp.2390 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 31160552 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41467-019-10251-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iminothioindoxyl as a molecular photoswitch with 100 nm band separation in the visible range

Mark W. H. Hoorens ; Miroslav Medved’ ; Adèle D. Laurent ; Mariangela Di Donato ; Samuele Fanetti ; Laura Slappendel ; Michiel Hilbers ; Ben L Feringa ; Wybren Jan Buma ; Wiktor Szymanski

Nature Communications, 01 June 2019, Vol.10(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-10251-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iminothioindoxyl as a molecular photoswitch with 100 nm band separation in the visible range

Hoorens, Mark ; Medved’, Miroslav ; Laurent, Adele D ; Di Donato, Mariangela ; Fanetti, Samuele ; Slappendel, Laura ; Hilbers, Michiel ; Feringa, Ben ; Jan Buma, Wybren ; Szymanski, Wiktor

Nature Communications, December 2019, Vol.10(1), pp.17392-17402 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2041-1723 ; E-ISSN: 2041-1723 ; DOI: 10.1038/s41467-019-10251-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...