skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior alliances with targets and acquisition performance in knowledge-intensive industries

Zaheer, Akbar; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization science [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior alliances with targets and acquisition performance in knowledge-intensive industries

Zaheer, Akbar ; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization Science, Sept-Oct, 2010, Vol.21(5), p.1072(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior Alliances with Targets and Acquisition Performance in Knowledge-Intensive Industries

Organization Science, 2010, Vol.21(5), p.1072-1091 [Tạp chí có phản biện]

INFORMS Journals

ISSN: 1047-7039 ; E-ISSN: 1526-5455 ; DOI: 10.1287/orsc.1100.0528

Toàn văn sẵn có

4
Prior Alliances with Targets and Acquisition Performance in Knowledge-Intensive Industries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior Alliances with Targets and Acquisition Performance in Knowledge-Intensive Industries

Zaheer, Akbar ; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization Science, 10/2010, Vol.21(5), pp.1072-1091 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1047-7039 ; E-ISSN: 1526-5455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1100.0528

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior Alliances with Targets and Acquisition Performance in Knowledge-Intensive Industries

Zaheer, Akbar ; Hernandez, Exequiel ; Banerjee, Sanjay

Organization Science, Sep/Oct 2010, Vol.21(5), pp.1072-1091,1121-1123 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...