skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 December 1918: The Union of Transylvania with Romania

Pascu, Stefan

Southeastern Europe, 1979, Vol.6(1), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

Brill (IngentaConnect)

ISSN: 0094-4467

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 December 1918: The Union of Transylvania with Romania

Pascu, Ştefan

Southeastern Europe, 1979, Vol.6(1), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0094-4467 ; E-ISSN: 1876-3332 ; DOI: 10.1163/187633379X00049

Toàn văn không sẵn có

3
1 December 1918: The Union of Transylvania with Romania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 December 1918: The Union of Transylvania with Romania

Pascu, Ştefan

Southeastern Europe, 1979, Vol.6(1), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 0094-4467 ; E-ISSN: 1876-3332 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/187633379X00049

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...