skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
(Re)Searching The Digital Bauhaus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)Searching The Digital Bauhaus

Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Binder, Thomas (Editor) ; Löwgren, Jonas (Editor) ; Malmborg, Lone (Editor)

Human-Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9781848003491 ; ISBN: 1848003498 ; E-ISBN: 9781848003507 ; E-ISBN: 1848003501 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-350-7

Toàn văn sẵn có

2
(Re)Searching The Digital Bauhaus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)Searching The Digital Bauhaus

Binder, Thomas ; Löwgren, Jonas ; Malmborg, Lone

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-84800-349-1 ; E-ISBN: 978-1-84800-350-7 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-350-7

Toàn văn sẵn có

3
(Re)searching the digital Bauhaus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)searching the digital Bauhaus

Editors: Thomas Binder ; Jonas Löwgren ; Lone Malmborg

Dawsonera

ISBN10: 1848003498 ; ISBN13: 9781848003491 ; E-ISBN10: 1848003501 ; E-ISBN13: 9781848003507

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...