skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coagulation performance and membrane fouling of polyferric chloride/epichlorohydrin--dimethylamine in coagulation/ultrafiltration combined process

Sun, Shenglei ; Yang, Zhonglian ; Huang, Xin ; Bu, Fan ; Ma, Defang ; Dong, Hongyu ; Gao, Baoyu ; Yue, Qinyan ; Wang, Yan ; Li, Qian

Desalination, Feb 2, 2015, Vol.357, p.163 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164 ; DOI: 10.1016/j.desal.2014.11.031

Toàn văn sẵn có

2
Coagulation performance and membrane fouling of polyferric chloride/epichlorohydrin–dimethylamine in coagulation/ultrafiltration combined process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coagulation performance and membrane fouling of polyferric chloride/epichlorohydrin–dimethylamine in coagulation/ultrafiltration combined process

Sun, Shenglei ; Yang, Zhonglian ; Huang, Xin ; Bu, Fan ; Ma, Defang ; Dong, Hongyu ; Gao, Baoyu ; Yue, Qinyan ; Wang, Yan ; Li, Qian

Desalination, 02/2015, Vol.357, C, pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2014.11.031

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coagulation performance and membrane fouling of polyferric chloride/epichlorohydrin–dimethylamine in coagulation/ultrafiltration combined process

Sun, Shenglei ; Yang, Zhonglian ; Huang, Xin ; Bu, Fan ; Ma, Defang ; Dong, Hongyu ; Gao, Baoyu ; Yue, Qinyan ; Wang, Yan ; Li, Qian

Desalination, 02 February 2015, Vol.357, pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2014.11.031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...