skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond

Jason, Ludovic ; Torre-Casanova, Anaelle ; Davenne, Luc ; Pinelli, Xavier; Davenne, Luc (Editor)

International Journal of Fracture, April 2013, Vol.180(2), pp.243--260 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0376-9429 ; E-ISSN: 1573-2673 ; DOI: 10.1007/s10704-013-9815-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond.(Report)

Jason, L. ; Torre - Casanova, A. ; Davenne, L. ; Pinelli, X.

International Journal of Fracture, April, 2013, Vol.180(2), p.243(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0376-9429

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond

Jason, L. ; Torre-Casanova, A. ; Davenne, L. ; Pinelli, X.

International Journal of Fracture, 2013, Vol.180(2), pp.243-260 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0376-9429 ; E-ISSN: 1573-2673 ; DOI: 10.1007/s10704-013-9815-6

Toàn văn sẵn có

4
Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking behavior of reinforced concrete beams: experiment and simulations on the numerical influence of the steel-concrete bond

Jason, L. ; Torre-Casanova, A. ; Davenne, L. ; Pinelli, X.

International Journal of Fracture, 4/2013, Vol.180(2), pp.243-260 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0376-9429 ; E-ISSN: 1573-2673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10704-013-9815-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...