skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bit more understanding: Young adults' views of mental health services in care in Ireland

Tatlow-Golden, Mimi ; Mcelvaney, Rosaleen

Children and Youth Services Review, April 2015, Vol.51, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0190-7409 ; DOI: 10.1016/j.childyouth.2015.01.014

Toàn văn sẵn có

2
A bit more understanding: Young adults' views of mental health services in care in Ireland
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bit more understanding: Young adults' views of mental health services in care in Ireland

Tatlow-Golden, Mimi ; Mcelvaney, Rosaleen

Children and Youth Services Review, 04/2015, Vol.51, C, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01907409 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.01.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...