skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHALLENGES FOR RURAL SCHOOL LEADERS IN A DEVELOPING CONTEXT: A CASE STUDY ON LEADERSHIP PRACTICES OF EFFECTIVE RURAL PRINCIPALS

Du Plessis, Pierre

Koers, 2017, Vol.82(3), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.82.3.2337

Toàn văn sẵn có

2
CHALLENGES FOR RURAL SCHOOL LEADERS IN A DEVELOPING CONTEXT : A CASE STUDY ON LEADERSHIP PRACTICES OF EFFECTIVE RURAL PRINCIPALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHALLENGES FOR RURAL SCHOOL LEADERS IN A DEVELOPING CONTEXT : A CASE STUDY ON LEADERSHIP PRACTICES OF EFFECTIVE RURAL PRINCIPALS

Du Plessis, Pierre

Koers - Bulletin for Christian Scholarship, 2017, Vol.82(3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19108/KOERS.82.3.2337

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for rural school leaders in a developing context: A case study on leadership practices of effective rural principals

Pierre Du Plessis

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 March 2018, Vol.82(3) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0023-270X ; E-ISSN: 2304-8557

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...