skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagonalization of an element P of $\mathfrak{P}^{c}$ by the compact Lie group $E_{7}$

Miyasaka, Takashi ; Shukuzawa, Osamu ; Yokota, Ichiro

Tsukuba J. Math. 22, no. 3 (1998), 687-703

Project Euclid

ISSN: 0387-4982 ; E-ISSN: 2423-821X ; DOI: doi:10.21099/tkbjm/1496163673

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...