skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tennyson and the ladies.(Alfred Tennyson)(Critical essay)

Peterson, Linda H.

Victorian Poetry, Spring, 2009, Vol.47(1), p.25(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-5206

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tennyson and the ladies.(Alfred Tennyson)(Critical essay)

Peterson, Linda H.

Victorian Poetry, Spring, 2009, Vol.47(1), p.25(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-5206

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tennyson and the Ladies

Peterson, Linda H.

Victorian Poetry, 1 April 2009, Vol.47(1), pp.25-43 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00425206

Toàn văn sẵn có

4
Tennyson and the Ladies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tennyson and the Ladies

Linda H. Peterson

Victorian Poetry, 2009, Vol.47(1), pp.25-43 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1530-7190 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/vp.0.0040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...