skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization and its impact on Chinese older people's perception of their own image and status

Chow, Nelson ; Xue Bai

International Social Work, Nov, 2011, Vol.54(6), p.800-815 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-8728

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization and its impact on Chinese older people's perception of their own image and status

Chow, Nelson ; Xue Bai

International Social Work, Nov, 2011, Vol.54(6), p.800-815 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-8728

Toàn văn không sẵn có

3
Modernization and its impact on Chinese older people’s perception of their own image and status
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization and its impact on Chinese older people’s perception of their own image and status

Chow, Nelson ; Xue Bai

International Social Work, 11/2011, Vol.54(6), pp.800-815 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0020-8728 ; E-ISSN: 1461-7234 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0020872811406458

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization and its impact on Chinese older people’s perception of their own image and status

Chow, Nelson ; Xue Bai

International Social Work, November 2011, Vol.54(6), pp.800-815 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0020-8728 ; DOI: 10.1177/0020872811406458

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...