skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic surveys and marine turtles: An underestimated global threat?

Nelms, Sarah E. ; Piniak, Wendy E.D. ; Weir, Caroline R. ; Godley, Brendan J.

Biological Conservation, 2016, Vol.193, p.49(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2015.10.020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic surveys and marine turtles: An underestimated global threat?(Report)

Nelms, Sarah E. ; Piniak, Wendy E.D. ; Weir, Caroline R. ; Godley, Brendan J.

Biological Conservation, 2016, Vol.193, p.49 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2015.10.020

Toàn văn sẵn có

3
Seismic surveys and marine turtles: An underestimated global threat?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic surveys and marine turtles: An underestimated global threat?

Nelms, Sarah E. ; Piniak, Wendy E.D. ; Weir, Caroline R. ; Godley, Brendan J.

Biological Conservation, 01/2016, Vol.193, C, pp.49-65 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00063207 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2015.10.020

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seismic surveys and marine turtles: An underestimated global threat?

Nelms, Sarah E ; Piniak, Wendy E.D ; Weir, Caroline R ; Godley, Brendan J

Biological Conservation, January 2016, Vol.193, pp.49-65 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2015.10.020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...