skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian kleptocrats and America's real-life House of Cards: Corruption, lobbyism and the rule of law

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, March 2017, Vol.50(1), pp.29-40 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

2
Ukrainian kleptocrats and America's real-life House of Cards: Corruption, lobbyism and the rule of law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian kleptocrats and America's real-life House of Cards: Corruption, lobbyism and the rule of law

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 03/2017, Vol.50(1), pp.29-40 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0967067X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian kleptocrats and America's real-life House of Cards: Corruption, lobbyism and the rule of law

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2017, Vol.50(1), p.29(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainian kleptocrats and America's real-life House of Cards: Corruption, lobbyism and the rule of law

Kuzio, Taras

Communist and Post-Communist Studies, 2017, Vol.50(1), p.29 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...