skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900-1970

Drieënhuizen, Caroline

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 2014, Vol.170(4), pp.504-529 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379 ; DOI: 10.1163/22134379-17004016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, nostalgia and the Dutch colonial elite in times of transition, ca. 1900-1970.(Report)

Drieenhuizen, Caroline

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, 2014, Vol.170(4), p.504(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-2294

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, nostalgia and the Dutch colonial elite in times of transition, ca. 1900-1970.(Report)

Drieenhuizen, Caroline

Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Oct, 2014, Vol.170(4), p.504(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-2294

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900-1970

Drieënhuizen, Caroline

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 2014, Vol.170(4), pp.504-529 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900-1970

Drieënhuizen, Caroline

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1 January 2014, Vol.170(4), pp.504-529 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00062294

Toàn văn sẵn có

6
Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900–1970
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objects, Nostalgia and the Dutch Colonial Elite in Times of Transition, ca. 1900–1970

Drieënhuizen, Caroline

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 01/01/2014, Vol.170(4), pp.504-529 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

ISSN: 0006-2294 ; E-ISSN: 2213-4379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22134379-17004016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...