skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influencing factors of the coarsening behaviors for 7075 aluminum alloy in the semi-solid state.(Metals)

Fu, Jinlong ; Wang, Shuxian ; Wang, Kaikun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(13), p.9790(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2246-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influencing factors of the coarsening behaviors for 7075 aluminum alloy in the semi-solid state

Fu, Jinlong ; Wang, Shuxian ; Wang, Kaikun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(13), pp.9790-9805 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2246-z

Toàn văn sẵn có

3
Influencing factors of the coarsening behaviors for 7075 aluminum alloy in the semi-solid state
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influencing factors of the coarsening behaviors for 7075 aluminum alloy in the semi-solid state

Fu, Jinlong ; Wang, Shuxian ; Wang, Kaikun

Journal of Materials Science, 7/2018, Vol.53(13), pp.9790-9805 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2246-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...