skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles investigation of electronic properties of Al.sub.xIn.sub.1-xP semiconductor alloy.(Original Paper)

Abdollahi, Arash ; Golzan, Mir Maqsood ; Aghayar, Korosh

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(15), p.7343(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0022-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles investigation of electronic properties of Al x In 1− x P semiconductor alloy

Abdollahi, Arash ; Golzan, Mir ; Aghayar, Korosh

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(15), pp.7343-7354 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0022-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles investigation of electronic properties of Al x In1−x P semiconductor alloy

Journal of materials science, 2016, Vol.51(15), pp.7343-7354 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

4
First-principles investigation of electronic properties of Al x In1−x P semiconductor alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles investigation of electronic properties of Al x In1−x P semiconductor alloy

Abdollahi, Arash ; Golzan, Mir Maqsood ; Aghayar, Korosh

Journal of Materials Science, 8/2016, Vol.51(15), pp.7343-7354 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-016-0022-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...