skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading Communities, the Networked Structure of International Relations, and the Kantian Peace

Lupu, Yonatan ; Traag, Vincent

The Journal of Conflict Resolution, Dec 2013, Vol.57(6), p.1011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002712453708

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading communities, the networked structure of international relations, and the Kantian peace

Traag, Vincent A. ; Lupu, Yonatan

Journal of Conflict Resolution, Dec, 2013, Vol.57(6), p.1011-1042 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading Communities, the Networked Structure of International Relations, and the Kantian Peace

Lupu, Yonatan ; Traag, Vincent A.

The Journal of Conflict Resolution, 1 December 2013, Vol.57(6), pp.1011-1042 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading Communities, the Networked Structure of International Relations, and the Kantian Peace

Lupu, Yonatan ; Traag, Vincent A

Journal of Conflict Resolution, December 2013, Vol.57(6), pp.1011-1042 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712453708

Toàn văn sẵn có

5
Trading Communities, the Networked Structure of International Relations, and the Kantian Peace
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trading Communities, the Networked Structure of International Relations, and the Kantian Peace

Lupu, Yonatan ; Traag, Vincent A.

Journal of Conflict Resolution, 12/2013, Vol.57(6), pp.1011-1042 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002712453708

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...