skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception

Ludolph, Nicolas ; Plöger, Jannis ; Giese, Martin A ; Ilg, Winfried

PloS one, 2017, Vol.12(11), pp.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29107970 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception.(Research Article)(Report)

Ludolph, Nicolas ; Plaaaaaea Ger, Jann ; Giese, Martin A. ; Ilg, Winfried

PLoS ONE, Nov 6, 2017, Vol.12(11), p.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception.(Research Article)(Report)

Ludolph, Nicolas ; Plaaaaaea Ger, Jann ; Giese, Martin A. ; Ilg, Winfried

PLoS ONE, Nov 6, 2017, Vol.12(11), p.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception

Ludolph, Nicolas ; Plöger, Jannis ; Giese, Martin A ; Ilg, Winfried; Ivanenko, Yury P. (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666 ; PMCID: 5673241 ; PMID: 29107970

Toàn văn sẵn có

5
Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception

Ludolph, Nicolas ; Plöger, Jannis ; Giese, Martin A. ; Ilg, Winfried; Ivanenko, Yury P.

PLOS ONE, 11/6/2017, Vol.12(11), p.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception

Ludolph, Nicolas ; Plöger, Jannis ; Giese, Martin ; Ilg, Winfried

PLoS One, Nov 2017, Vol.12(11), p.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor expertise facilitates the accuracy of state extrapolation in perception

Nicolas Ludolph ; Jannis Plöger ; Martin A Giese ; Winfried Ilg

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(11), p.e0187666 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187666

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...