skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnométhodologie, analyse de conversation et droit

Travers, Max

Droit et société, 01 June 2001, Vol.n48(2), pp.349-369 [Tạp chí có phản biện]

Cairn.info

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnométhodologie, analyse de conversation et droit

Travers, Max

Droit et société, 2001, Vol.48(2), pp.349-369 [Tạp chí có phản biện]

Cairn.info

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973 ; ISBN: 2275021086 ; ISBN: 9782275021089

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...