skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The walk-in clinic model improves access to psychiatry in primary care

Kroll, David S ; Chakravartti, Annie ; Gasparrini, Kate ; Latham, Carol ; Davidson, Paul ; Byron-Burke, Martha ; Gitlin, David F

Journal of Psychosomatic Research, October 2016, Vol.89, pp.11-15 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-3999 ; E-ISSN: 1879-1360 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The walk-in clinic model improves access to psychiatry in primary care

Kroll, David S ; Chakravartti, Annie ; Gasparrini, Kate ; Latham, Carol ; Davidson, Paul ; Byron-Burke, Martha ; Gitlin, David F

Journal of psychosomatic research, October 2016, Vol.89, pp.11-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1360 ; PMID: 27663104 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The walk-in clinic model improves access to psychiatry in primary care

Kroll, David S. ; Chakravartti, Annie ; Gasparrini, Kate ; Latham, Carol ; Davidson, Paul ; Byron-Burke, Martha ; Gitlin, David F.

Journal of Psychosomatic Research, 2016, Vol.89, p.11(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3999 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The walk-in clinic model improves access to psychiatry in primary care.(Report)

Kroll, David S. ; Chakravartti, Annie ; Gasparrini, Kate ; Latham, Carol ; Davidson, Paul ; Byron-Burke, Martha ; Gitlin, David F.

Journal of Psychosomatic Research, 2016, Vol.89, p.11 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3999 ; DOI: 10.1016/j.jpsychores.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

5
The walk-in clinic model improves access to psychiatry in primary care
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The walk-in clinic model improves access to psychiatry in primary care

Kroll, David S. ; Chakravartti, Annie ; Gasparrini, Kate ; Latham, Carol ; Davidson, Paul ; Byron-Burke, Martha ; Gitlin, David F.

Journal of Psychosomatic Research, 10/2016, Vol.89, C, pp.11-15 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00223999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.08.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...