skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species loss revisited. (extinction may not be real threat) (Special Thirtieth Anniversary Issue)

Simon, Julian L. ; Wildavsky, Aaron

Society, Nov-Dec, 1992, Vol.30(1), p.41(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0147-2011

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species loss revisited

Simon, Julian ; Wildavsky, Aaron

Society, 1992, Vol.30(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02719104

Toàn văn không sẵn có

3
Species loss revisited
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species loss revisited

Simon, Julian L. ; Wildavsky, Aaron

Society, 11/1992, Vol.30(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02719104

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species Loss Revisited

Simon, Julian ; Wildavsky, Aaron

Society, Nov 1992, Vol.30(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01472011

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...