skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student cognitive and affective development in the context of classroom-level curriculum development

Saad Shawer ; Deanna Gilmore ; Susan Rae Banks-Joseph

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 01 February 2012, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1527-9316

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student cognitive and affective development in the context of classroom-level curriculum development

Saad Shawer ; Deanna Gilmore ; Susan Rae Banks-Joseph

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 01 February 2008, Vol.8(1), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1527-9316 ; E-ISSN: 1527-9316

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Cognitive and Affective Development in the Context of Classroom-Level Curriculum Development

Shawer, Saad Fathy ; Gilmore, Deanna ; Banks-Joseph, Susan Rae

Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, February 2008, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1527-9316 ; E-ISSN: 1527-9316

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...