skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: Proteome and Genome Repeat Finder Utilizing a Fast Parallel Hash Function

de Souza Rodrigues, Thiago

BioMed Research International, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: proteome and genome repeat finder utilizing a fast parallel hash function.(Research Article)(http://64.79.105.19/ligp/)(Website overview)

Lopes, Robson Da Silva ; Moraes, Walas Jhony Lopes ; Rodrigues, Thiago De Souza ; Bartholomeu, Daniella Castanheira

BioMed Research International, Annual, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: proteome and genome repeat finder utilizing a fast parallel hash function.(Research Article)(http://64.79.105.19/ligp/)(Website overview)

Lopes, Robson Da Silva ; Moraes, Walas Jhony Lopes ; Rodrigues, Thiago de Souza ; Bartholomeu, Daniella Castanheira

BioMed Research International, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2314-6133 ; DOI: 10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: Proteome and Genome Repeat Finder Utilizing a Fast Parallel Hash Function

Lopes, Robson Da Silva ; Moraes, Walas Jhony Lopes ; Rodrigues, Thiago De Souza ; Bartholomeu, Daniella Castanheira

BioMed Research International, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2015/394157 ; PMCID: 4355816 ; PMID: 25811026

Toàn văn sẵn có

5
ProGeRF: Proteome and Genome Repeat Finder Utilizing a Fast Parallel Hash Function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: Proteome and Genome Repeat Finder Utilizing a Fast Parallel Hash Function

Lopes, Robson Da Silva ; Moraes, Walas Jhony Lopes ; Rodrigues, Thiago de Souza ; Bartholomeu, Daniella Castanheira

BioMed Research International, 2015, Vol.2015, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: proteome and genome repeat finder utilizing a fast parallel hash function

Lopes, Robson Da Silva ; Moraes, Walas Jhony Lopes ; Rodrigues, Thiago De Souza ; Bartholomeu, Daniella Castanheira

BioMed research international, 2015, Vol.2015, pp.394157 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2314-6141 ; PMID: 25811026 Version:1 ; DOI: 10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: Proteome and Genome Repeat Finder Utilizing a Fast Parallel Hash Function

Lopes, Robson da Silva ; Moraes, Walas Jhony Lopes ; Rodrigues, Thiago de Souza ; Bartholomeu, Daniella Castanheira; Miyano, Satoru

BioMed Research International, 2015, Vol.2015, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProGeRF: Proteome and Genome Repeat Finder Utilizing a Fast Parallel Hash Function

Robson Da Silva Lopes ; Walas Jhony Lopes Moraes ; Thiago de Souza Rodrigues ; Daniella Castanheira Bartholomeu

BioMed Research International, 01 January 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2015/394157

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...