skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt

Saleh, Alam ; Kraetzschmar, Hendrik

The Middle East Journal, Autumn 2015, Vol.69(4), pp.545-562 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/69.4.13

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt

Saleh, Alam ; Kraetzschmar, Hendrik

The Middle East Journal, 2015, Vol.69(4), pp.545-562 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

3
Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicized Identities, Securitized Politics: Sunni-Shi'a Politics in Egypt

Saleh, Alam ; Kraetzschmar, Hendrik

The Middle East Journal, 10/15/2015, Vol.69(4), pp.545-562 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0026-3141 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3751/69.4.13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...