skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Preisig, Basil C ; Eggenberger, Noëmi ; Zito, Giuseppe ; Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Cortex, March 2015, Vol.64, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0010-9452 ; E-ISSN: 1973-8102 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: a visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Preisig, Basil C ; Eggenberger, Noëmi ; Zito, Giuseppe ; Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, March 2015, Vol.64, pp.157-68 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1973-8102 ; PMID: 25461716 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Cortex, 2015, Vol.64, p.157(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-9452 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Cortex, March, 2015, Vol.64, p.157(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-9452 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

5
Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Preisig, Basil C. ; Eggenberger, Noëmi ; Zito, Giuseppe ; Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M.

Cortex, 03/2015, Vol.64, C, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00109452 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...